De Sakeman is it doarpsblêd.
Hy hat comment toucher ses gains au loto foot yn Sint-Nyk de bosken oanlein en it gebiet op eigen kosten ynpoldere en ûntgûn.Tiago Jurgens, the baroness's grandson, his wife Klaartje and their two children arrived from Holland in 2006, keen to come and live right next to the chalet where Tiago had so often spent his holidays.Ynhâld, fia de, n927 is Sint-Nyk goed berikber mei de auto, en hat it doarp nei it easten in ferbining mei.Pas yn 1835 waard in nije tsjerke yn it doarp boud, in wetterskipstsjerke, dy't tsjinst dien hat oant 1885.Doet Vegilin yn 1772 stoar, liet hy in hiele protte grûn - wêrûnder de nei him neamde bosken nei oan syn iennichste pakesizzer, jonkhear Frans fan Eysinga.Sint-Nykster Feart ferbining mei de Tsjûkemar.Hja wie in Rengers.Letter waard it in foarmingssintrum en dêrnei in konferinsjesintrum.Oarsom jildt soks wat minder.Dêrmei is ek dy strjitnamme yn Sint-Nyk ferklearre.
The majority of the entries are the Coats of Arms of the contributor together (often) with 'borrowed' or embellished mythological or historical scenes, many produced by local Frisian artists.
Jeugdspoar sit yn Jeugdsoas de Wiksel.They are said to provide interesting historical references about the relationships among the Frisian nobility and the student populations connected to the Van Harinxma thoe Slooten children.Yn 2015 hie Sint-Nyk.360 ynwenners.It leit moai tusken de marren en bosken fan it suden fan 'e provinsje yn, en de himrik omfiemet in diel fan 'e noardkust fan 'e, tsjûkemar, ynklusyf rekreaasjegebiet, de Ulesprong.The dodgy translations of the site suggest that the albums vary both in the formal requirements of contributors and the nature of songs, inscriptions and poems added.Elts jier yn july wurdt yn 'e himrik fan Sint-Nyk, yn rekreaasjegebiet De Ulesprong, grand m casino loophole oan 'e kust fan 'e Tsjûkemar, it muzykfestival Beachrockers Festival holden.